6749 keer bekeken

NL VREEMDELINGEN - IND, KINDERPARDON, Justitiebeleid.

 • vrijdag 10 februari 2023 @ 00:05
  #90
  reactie op (#89) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg 10-2-23: VREEMDELINGEN- EN ASIELPROBLEMATIEK. GEZINSHERENIGING MAG NIET WORDEN BELEMMERD, nu definitief door RvS o.a. bevestigd. En verdere artikelen weer van afgelopen dagen over dit onderwerp.... Bijna vergeten door alle andere ellende op de wereld, Oekraine en nu ook de aardbevingen.... Ook voor de gehele EU van belang deze problematiek etc. etc.... De kabinetsmaatregel om de komst van familieleden van statushouders naar Nederland uit te stellen, is in strijd met het Nederlandse en Europese recht.

  Zie nog meer artikelen over asiel(centra), IND, FRONTEX, buiengrenzen etc.. op b.v.: http://politie-en-alles-wat-er-misgaat.clubs.nl/ of: http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/ of: http://europese-unie.clubs.nl/ of http://justittieledwalingen.clubs.nl/ - 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 10-02-23 07.00 uur: De EU is op de 2 daagse top vannacht laat tot overeenstemming gekomen over de buitengrensbewaking, proeven met o.a. bewaking vanuit de lucht etc.... Er zal "onmiddellijk substantieel Europees geld worden uitgetrokken voor bijvoorbeeld extra camera's, patrouillewagens, wachttorens, bewaking vanuit de lucht en moderne bewakingstechnologieën", aldus Von der Leyen.

  -----------------------------------------------------------------------------------

  ANP    NOS Nieuws•Gisteren, 10:34•Aangepast gisteren, 15:16

  Definitieve streep door nareismaatregel, 1200 mensen krijgen inreisvisum

  De kabinetsmaatregel om de komst van familieleden van statushouders naar Nederland uit te stellen, is in strijd met het Nederlandse en Europese recht. De zogenoemde nareismaatregel mag dus niet toegepast worden, zo heeft de Raad van State bepaald in het hoger beroep dat was aangetekend door staatssecretaris Van der Burg.

  Door het oordeel van de hoogste bestuursrechter komt de tijdelijke maatregel onmiddellijk te vervallen. Ongeveer 1200 mensen krijgen nu een inreisvisum, zegt het ministerie van Justitie in een reactie. Verder hoeven nareizigers nu niet meer te wachten op geschikte huisvesting en kunnen een visum ophalen.

  Door de krapte op de woningmarkt is het nog steeds lastig om voldoende geschikte huizen te vinden, zegt het ministerie. "Dat zorgt voor extra druk op de capaciteit in de komende weken."

  Van der Burg had de nareismaatregel al opgeschort in afwachting van de uitspraak van de hoogste bestuursrechter van Nederland. Bij nareisaanvragen die zijn ingewilligd door de staatsecretaris geldt dat de gezinsleden direct naar Nederland moeten kunnen afreizen.

  De nareismaatregel was onderdeel van het asielakkoord dat het kabinet in augustus 2022 sloot om de opvangcrisis op korte termijn op te lossen. Volgens die regel werd de beslistermijn op een nareismaatregel verlengd van zes naar negen maanden.

  Hoger beroep na oordelen rechtbanken

  Ook moesten gezinsleden van statushouders (asielzoekers die mogen blijven) die gezinshereniging hadden aangevraagd zes maanden langer wachten in het buitenland voordat zij naar Nederland mochten komen, tenzij er eerder een woning voor hen werd gevonden. In totaal werd de termijn voor gezinshereniging daarmee opgerekt van zes naar vijftien maanden.

  De uitspraak van de Raad van State betreft meerdere rechtszaken bij de bestuursrechter. In die zaken heeft staatssecretaris Van der Burg de aanvragen voor een zogenoemde machtiging tot voorlopig verblijf al ingewilligd, maar moesten de gezinsleden wachten tot zij toegang kregen tot Nederland.

  De rechtbanken in Amsterdam, Middelburg en Arnhem oordeelden in december dat de nareismaatregel in strijd is met de Vreemdelingenwet 2000 en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De staatssecretaris was tegen deze uitspraken in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

  De nieuwe termijn voor gezinshereniging blijft zes maanden, maar het ministerie van Justitie laat weten dit te willen verlengen naar negen maanden. Dat is volgens het ministerie in lijn met de Europese wetgeving.

  ChristenUnie spreekt van 'goede zaak'

  Partijen in de Tweede Kamer die toch al niet veel zagen in de nareismaatregel reageren positief op de ontwikkelingen van vandaag. Kamerlid Ceder van regeringspartij ChristenUnie wijst erop dat hij vanaf het begin heeft gezegd dat het maar de vraag was of de lijn van het kabinet overeind zou blijven bij de rechter.

  "Vandaag bevestigt de hoogste rechter dat de maatregel in strijd is met nationale en Europese wetgeving. Daarmee is uitstel van gezinshereniging dan ook van de baan. Dat is wat mij betreft een goede zaak", zegt Ceder. Hij blijft een "solide' spreidingswet over de verdeling van asielzoekers over gemeenten wel cruciaal vinden.

  Zijn D66-collega Podt vindt het goed dat er een duidelijke, definitieve uitspraak ligt van de Raad van State, laat zij weten op Twitter. Ze gaat ervan uit dat de staatssecretaris "ernaar handelt".

  Ook VVD'er Brekelmans spreekt over duidelijkheid, maar voegt eraan toe: "We zullen alternatieve maatregelen moeten nemen om de instroom omlaag te brengen." CDA-Kamerlid Peters wil van het kabinet weten welke andere maatregelen mogelijk zijn om grip te krijgen op de migratie: "We hebben niet de luxe om niets te doen, want de huidige instroomcijfers zijn onhoudbaar."

  'Politiek handjeklap'

  GroenLinks-Kamerlid Kröger zegt dat "de maatregel waarvan het kabinet al wist dat die juridisch onhoudbaar was, eindelijk van tafel is". Ze spreekt van politiek handjeklap ten koste van kwetsbare vluchtelingenkinderen.

  PvdA-Kamerlid Piri zegt dat de coalitie vanaf het begin kwetsbare mensen ondergeschikt heeft gemaakt "om het onderlinge politieke gedoe af te kopen". SP-Kamerlid Van Dijk twittert naar aanleiding van het nieuws van vandaag cynisch "dat het lekker gaat met de migratieplannen van Rutte".

  PVV-leider Wilders twittert dat dankzij "incompetente D66-rechters en het falende duo Kaag/Rutte 1200 asielprofiteurs in aantocht zijn".

  De Raad van State

  De twee belangrijkste taken van de Raad van State zijn adviseren en rechtspreken. Het is een belangrijk adviesorgaan van de regering en het parlement, en het is de hoogste rechtsprekende instantie in het bestuursrecht. De Raad kan uitspraken doen over een geschil tussen de overheid en een burger. Formeel is de koning de voorzitter, maar in de praktijk is dat de vicepresident, op dit moment oud-minister Thom de Graaf.

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2023-02-10 07:18:36
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 01 december 2022 @ 00:10
  #89
  reactie op (#87) herman_dad

  Goedemorgen, ASIELAANVRAGEN MOETEN SNELLER VINDT OOK DE RvS ANDERS KAN EEN DWANGSOM WORDEN OPGELEGD? Maar ook de IND en andere overheidsdiensten hebben steeds meer personele- of andere problemen. Het zal de 'asielcrisis' op zich niet oplosen? Er spelen al jaren problemen bij de IND door te weinig personeel en te veel asielaanvragen.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 31-01-23 17.00 uur:

  UPDATE 12-01-23 17.00 uur: 

  UPDATE 29-12-22 17.00 uur: Ook de Raad van State verbiedt het schorsen van de door de rechter opgelegde uitspraak over familiehereniging, zie vorige berichten. Het Kabinet heeft nu een probleem... 

  UPDATE 27-12-22 09.00 uur: Kabinet wil 'nareisgebod' familiehereniging, uitspraak(en) laten schorsen?? 

  UPDATE 24-12-22 09.00 uur: Inmidels hebben 3 rechters in deze zaken al beslist dat de gezinshereniging in strijd is met vele mensenrechten al dan niet in (internationale) wetten vastgelegd, toch gaat het Kabinet nog in beroep?

  UPDATE 20-12-22 17.00 uur: Uitspraak HOF: 

  UPDATE 13-12-22 23.00 uur: ARBEIDSMIGRANTEN WORDEN NOG STEEDS UITGEBUIT, in mensonterende woonomstandigheden. Ditmaal in Limburg voornamelijk maar ze woonden net over de gens in Duitsland, de Duitse politie i.s.m. de NL overheden heeft 'pensions' gesloten.

  UPDATE 07-12-22 17.00 uur:

  UPDATE 06-12-22 09.00 uur: Rechtelijke uitspraak over 'gezinshereniging'...

  UPDATE 02-12-22 09.00 uur: 

  UPDATE 01-12-22 07.00 uur: Het is nog lang niet zeker dat de Asielcrisis wordt opgelost of met de nieuwe wet IS opgelost, het COA, het belangrijkste orgaan daarin, heeft GROTE KRITIEK op deze wet...  

  ANP   NOS Nieuws•Vandaag, 14:38

  Rechter mag overheid dwangsom blijven opleggen bij trage asielprocedure

  De bestuursrechter mag de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een dwangsom opleggen als de beoordeling van een asielaanvraag te lang duurt. Dat heeft de Raad van State bepaald. De tijdelijke wet die de dwangsom opschortte, voldoet niet, zegt de raad.

  Sinds vorig jaar juli gold de 'Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND'. Die wet moest de kosten voor dwangsommen laten dalen, terwijl het kabinet en de IND de tijd kregen om orde op zaken te stellen.

  Er spelen al jaren problemen bij de IND door te weinig personeel en te veel asielaanvragen. Daardoor ontstond er een grote achterstand bij het beoordelen van asielaanvragen. Het gevolg daarvan was dat er jaarlijks tientallen miljoenen uitgegeven moesten worden aan dwangsommen.

  Verschillende dwangsommen

  Volgens de hoogste bestuursrechter is het opschorten van de zogenoemde rechterlijke dwangsom in strijd met het Europees recht. De bestuurlijke dwangsom, die de IND bij elk te laat asielbesluit moest betalen, is dat volgens de raad niet en blijft afgeschaft.

  De bestuurlijke en rechterlijke dwangsom

  De IND heeft zes maanden de tijd om asielaanvragen te beoordelen. Een asielzoeker moet de IND er vervolgens op wijzen als dat niet gebeurt. Neemt de IND dan niet alsnog binnen twee weken een besluit, dan moest de IND een dwangsom betalen: de zogeheten bestuurlijke dwangsom.

  Daarna kan een asielzoeker naar de rechter stappen. Als de rechter vindt dat het beroep van de asielzoeker terecht is, kan hij de IND opleggen alsnog binnen een bepaalde termijn een besluit te nemen. Daaraan kan een dwangsom verbonden worden, om bij de IND af te dwingen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dit is de rechterlijke dwangsom.

  De rechter was al eerder kritisch over het schrappen van de dwangsom. Daardoor zou er geen stok meer achter de deur zijn om de IND alsnog snel een besluit te laten nemen. Dit voorjaar oordeelde de rechtbank al dat het afschaffen van de rechterlijke dwangsom onterecht was. De hoogste bestuursrechter bevestigt dat oordeel nu.

  "Dit is een heel belangrijke uitspraak", zegt VluchtelingenWerk Nederland. "Het is belangrijker dan ooit dat er een stok achter de deur is voor de overheid om zich aan de wettelijke termijnen te houden. Een snelle asielprocedure is goed voor zowel vluchtelingen als de samenleving, daar zou geen stok achter de deur voor nodig moeten zijn. Helaas is het tegendeel waar."

  Volgens de raad is de dwangsom daarnaast ook belangrijk "voor de rechtszekerheid en het vertrouwen in de overheid dat de staatssecretaris op tijd beslist op asielaanvragen".

  'IND loopt achter feiten aan'

  VluchtelingenWerk Nederland vindt het logisch dat de rechter niet akkoord gaat met het afschaffen van de dwangsom. "De asielprocedure kent zeer redelijke beslistermijnen die in een situatie van overmacht verlengd kunnen worden. De IND kan en moet in staat worden gesteld om zich hieraan te houden."

  Zo kan het kabinet dwangsommen voorkomen door de IND structureel te financieren, zegt VluchtelingenWerk. "Nu schommelt de financiering van de IND mee met het verwachte aantal asielzoekers. Daardoor loopt de dienst continu achter de feiten aan."

  De stichting plaatste naar eigen zeggen al direct vraagtekens bij het afschaffen van de dwangsommen. "Helaas past deze uitspraak in een trend die we al langer zien. Het kabinet maakt er een gewoonte van om waarschuwingen in de wind te slaan en de problemen vervolgens op te lossen met maatregelen die helemaal niet mogen. Dit zien we bijvoorbeeld ook bij de maatregel die de gezinshereniging van vluchtelingen opzettelijk vertraagt."

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2023-01-31 16:19:54
  handtekeningafbeelding
 • vrijdag 28 oktober 2022 @ 00:02
  #88
  reactie op (#87) herman_dad

  Goedemorgen, BEVOLKINGSGROEI NAAR 17,8 MILJOEN in vrij korte tijd. Dit komt echter ook met name door grote(re) toestroom asielzoekers, waarvan feitelijk enkele duizenden (met gezinnen voor zover) Afghanen die daar in 'NL-dienst' zijn geweest en gevlucht zijn, recht hebben hier te blijven en momenteel ook veel Oekrainers waarvan echter aangenomen kan worden dat velen van hen dan in loop volgend jaar, hopelijk is oorlog dan voorbij (??) weer terugkeren en kunnen, wat velen ook wel willen.   

  Zie en volg vooral ook dit onderwerp in forum club http://justittieledwalingen.clubs.nl/ en maatschappelijk http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/ 

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron) En ook weer compilatie:

  ANP  NOS Nieuws•Vandaag, 00:39

  Bevolking eerste negen maanden van 2022 fors gegroeid door immigratie

  De Nederlandse bevolking is in de eerste negen maanden van dit jaar fors gegroeid, met zo'n 191.000 inwoners. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. Begin deze maand telde Nederland bijna 17,8 miljoen inwoners.

  Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar kwamen in totaal kwamen 318.000 mensen naar Nederland. Die groei is vooral het gevolg van immigratie, er werden namelijk minder kinderen geboren.

  Oekraïners maakten ongeveer een derde van de groep immigranten uit. Vooral tijdens de eerste drie maanden na de Russische inval kwamen veel Oekraïners naar Nederland. De meesten van hen vestigden zich in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere.

  Ook schreven relatief meer mensen uit India, Turkije, Syrië en Afghanistan zich in bij een Nederlandse gemeente.

  Niet alle immigranten die naar Nederland komen, blijven hier ook. Met name in het derde kwartaal van dit jaar vertrokken er ook weer veel mensen, volgens het CBS gaat het deels om vluchtelingen uit Oekraïne.

  Relatief minder geboortes

  Verder constateert het CBS dat het aantal geboortes in de eerste negen maanden is afgevlakt. Vorig jaar was er nog sprake van een 'coronababyboom' - er werden in tien jaar niet zo veel baby's geboren als vorig jaar - maar aan die groei lijkt nu een einde gekomen te zijn. Tegelijk was de sterfte naar verhouding hoog.

  Gewijzigd op 2022-10-28 00:22:21
  handtekeningafbeelding
 • donderdag 05 mei 2022 @ 00:43
  #87
  reactie op (#85) herman_dad

  Goedemorgen, TE WEINIG PERSONEEL EN GELD IND VOOR EEN GOEDE BEOORDELING ASIELAANVRAGEN? Inderdaad weer een politiek dwalende keuze geweest ooit?

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 11-06-22 09.00 uur: 'BUIKPIJNZAKEN'..... Dat is nog zacht uitgedrukt maar is met vele, vele zaken op deze wereld. We maken immers de gehele wereld te ingewikkeld en totaal onleefbaar? ZIE EN LEES EEN BOEK Van Homo sapiens naar homo galacticus, GAAT U OOK MEE? Hoe dan anders? Zie boek dat het wel mogelijk IS... maar..?? (ZIE CLUBHOME ATTENTIE O.A!)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • DINSDAG, 12:48

  Inspectie: te weinig tijd en mensen voor zorgvuldige asielbeoordeling

  AZC in Ter Apel ANP

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft onvoldoende geld en personeel om asielaanvragen altijd goed te kunnen beoordelen. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek.

  De inspectie constateert dat de werkdruk onder IND'ers hoog is. Mede daardoor schiet de beoordeling van asielaanvragen op een aantal punten tekort, onder andere door een tekort aan ervaren medewerkers en gebrek aan tijd.

  In een reactie zegt de IND "te herkennen dat tijd en zorgvuldigheid soms met elkaar op gespannen voet staan". Volgens de dienst "wordt het asielproces continu verbeterd" en "helpen de aanbevelingen van de Inspectie daarbij".

  Pauzes overslaan

  De inspectie ziet asielaanvragen ingewikkelder worden. Door een tekort aan door de wol geverfd IND-personeel moeten nieuwe medewerkers vaker deze aanvragen beoordelen. Maar ze krijgen volgens de inspectie te weinig tijd, bijvoorbeeld om de gesprekken met asielaanvragers voor te bereiden.

  De druk om zo'n gesprek en de verdere beoordeling snel af te ronden is groot, omdat de IND kampt met een grote achterstand in de behandeling van aanvragen. Medewerkers slaan daarom pauzes over en werken 's avonds door.

  Omdat grondig onderzoek wel nodig is, wordt de algemene asielprocedure vaak alsnog verlengd. Het gevolg is een extra wachttijd voor de asielaanvrager die kan oplopen tot enkele maanden.

  Geen doublecheck

  Daarnaast is er steeds minder tijd voor kwaliteitscontroles. Steekproeven werden vorig jaar enige tijd stopgezet, waardoor de beoordeling van aanvragen steeds meer afhing van individuele medewerkers, een doublecheck ontbrak.

  Volgens de onderzoekers moet het ministerie van Justitie maatregelen nemen om "de beschikbaarheid van voldoende capaciteit en (financiële) middelen" te waarborgen. De IND zelf moet er voor zorgen dat medewerkers ruimte krijgen om voldoende informatie over asielaanvragers te verzamelen om zo tot een "gefundeerd oordeel" te komen.

  Dwangsommen

  Er spelen al jaren problemen bij de IND, door een combinatie van te weinig personeel en te veel asielaanvragen. Daardoor ontstond er een grote achterstand bij het beoordelen van asielaanvragen.

  Dat had tot gevolg dat er jaarlijks tientallen miljoenen uitgegeven moesten worden aan dwangsommen. Volgens toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol voor Asiel was de achterstand van zo'n 15.000 zaken vorig jaar zomer bijna helemaal ingelopen. Maar inmiddels lopen de wachttijden weer op.

  Vluchtelingenwerk Nederland wijst er in een reactie op dat het rapport van de inspectie "het zoveelste is" in een reeks kritische onderzoeken. Volgens de organisatie is in de asielprocedure te weinig oog voor de menselijke maat. "De gevolgen daarvan voor vluchtelingen kunnen zeer groot zijn." Vluchtelingenwerk roept het kabinet op de situatie bij de IND snel te verbeteren na een reeks van bezuinigingen in het recente verleden.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-06-11 07:13:25
  handtekeningafbeelding
 • woensdag 20 april 2022 @ 00:30
  #86
  reactie op (#84) herman_dad

  Goedemorgen, VERVOLG HIEROVER: IND VERSOEPELT GEZINSHERENIGING ivm de achterstanden! Ook een politiek besluit moet dit zijn en een gezond menselijk verstand komt terug? Niet TE VROEG juichen dan maar....  

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  UPDATE 22-04-22 09.00 uur: Maar er is een wet in de maak dat álle gemeenten medewerking moeten verlenen aan asielopvang, nog voor de zomer? 

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 20:35

  IND versoepelt procedure gezinshereniging vanwege lange wachttijden

  Een tijdelijke opvanglocatie voor statushouders in Oegstgeest ANP

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt maatregelen om de procedures voor gezinshereniging te versnellen. In de praktijk betekent dit dat de dienst minder streng wordt in het onderzoek naar partners of kinderen die hun familielid achterna willen reizen naar Nederland. Dat familielid moet hier een verblijfsvergunning hebben.

  Vorige week liet de IND na vragen van de NOS weten dat een op de drie aanvragen voor gezinshereniging momenteel buiten de wettelijke termijn van zes maanden wordt afgehandeld. Volgens Vluchtelingenwerk zitten daardoor duizenden statushouders in onzekerheid, omdat ze na een half jaar nog steeds niet weten of hun gezinsleden naar Nederland mogen komen of niet.

  De IND wil daarom vaker bezien of deze zogeheten nareizigers het voordeel van de twijfel kunnen krijgen. Ook moet het makkelijker worden om aan te tonen dat het gaat om de echte levenspartner en/of de kinderen van de betrokken biologische ouders. Nu hebben nareizigers daar vaak niet de juiste papieren voor, zegt de IND.

  'Nareizigers'

  Een asielzoeker met een verblijfsvergunning mag gezinsleden laten overkomen naar Nederland. Zij worden ook wel 'nareizigers' genoemd. Het kan gaan om bijvoorbeeld een partner en kinderen. Een aanvraag moet binnen zes maanden worden behandeld.

  De vraag is echter of het wel voor alle nareizigers haalbaar is om aan de gevraagde documenten te komen. Soms is dat lastig vanwege de administratieve praktijk in het land van herkomst of door persoonlijke omstandigheden.

  De IND gaat daar vanaf eind april meer rekening mee houden. In het geval van minderjarige kinderen kan de dienst er bijvoorbeeld voor kiezen om een dna-onderzoek of interview af te nemen, in plaats van de aanvraag meteen helemaal af te wijzen als de officiële papieren ontbreken.

  250 aanvragen per week

  Ook de lopende aanvragen worden tijdelijk versoepeld afgehandeld. De IND schort sommige aanvullende onderzoeken voorlopig op, zoals het dna-onderzoek, als de biologische band tussen ouders en kinderen al op een andere manier is aangetoond. De organisatie verwacht dat deze versoepelingen tijdwinst opleveren voor zo'n 9000 lopende aanvragen.

  De afgelopen tijd is het aantal aanvragen voor gezinshereniging snel toegenomen. Volgens de IND komt dat onder meer doordat de dienst ook meer asielaanvragen krijgt en die relatief vaker inwilligt. Ook corona speelt mee: aanvragen die vanwege de coronacrisis en reisbeperkingen niet konden worden ingediend, komen nu alsnog binnen. De IND zegt de laatste maanden gemiddeld 250 aanvragen per week te ontvangen.

  Menselijke maat

  Vluchtelingenwerk toont zich tevreden met de voorgestelde aanpassingen van de IND. "Wij zijn blij dat de IND vanaf nu soepeler omgaat met de bewijslast om de gezinsband aan te tonen, waardoor er sneller beslissingen kunnen worden genomen", zegt de hulporganisatie in een reactie tegen persbureau ANP.

  Vorige week had Vluchtelingenwerk nog stevige kritiek op de "strenge en onrealistische eisen" bij de procedure voor gezinshereniging. "Deze werkwijze geeft vluchtelingen het voordeel van de twijfel en biedt meer ruimte voor de menselijke maat in het asielbeleid", zegt de organisatie nu.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2022-04-22 08:30:59
  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 16 april 2022 @ 00:22
  #85

  Goedemorgen, vervolg vorige: NIEUWE 'TOESLAGENAFFAIRE' NU MET VREEMDELINGENBELEID in de maak, of eigenlijk is dit alles al aan de gang? Want zie alle voorgaande berichten hierover!!! Kunnen we het wel aan, overigens niet alleen in NL maar elders in Europa  ook, de wereld zelfs...

  Vooral 1e opvangcentrum Ter Apel kan het niet meer aan en terecht dat er noodvoorzieningen zijn getroffen, 

  DIT BUITEN DE BERICHTEN OM NU, DE  LIVEBLOGS over de oorlog Ukraine/Rusland.... zie elders in de forum/Wetenschap en wereldse zaken/ BEDREIGINGEN WERELDVREDE  op http://maatschappelijke-belangen-beheerdersinfo.clubs.nl/ en ook in forum/KOUDE OORLOG WEER TERUG op club http://europese-unie.clubs.nl/ 

  Zie ook vooral hierover verder op  http://justittieledwalingen.clubs.nl/  forum/ASIELBELEID  

   Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 09:24

  'Uitvoering vreemdelingenbeleid vergelijkbaar met toeslagenaffaire'

  ANP

  Het institutionele wantrouwen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is vergelijkbaar met dat van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Vreemdelingenadvocaten zeggen dat tegen het onderzoeksjournalistieke programma Pointer (KRO-NCRV).

  De houding van de IND zou er vooral op gericht zijn om vreemdelingen niet te geloven en de dienst zou onmogelijke eisen stellen aan migranten die een verblijfsvergunning willen. "Gevolg daarvan is dat gewone mensen ontzettend in de knel komen", zegt advocaat vreemdelingenrecht Barbara Wegelin tegen het programma.

  Ook directeur juridische zaken van de IND, Jan Willem Schaper, ziet elementen van de toeslagenaffaire in het vreemdelingenbeleid. "Er zijn sterk vergelijkbare dilemma's", zegt hij in Pointer. De behandeling van schrijnende zaken klopt misschien juridisch wel, "maar je kan wel de vraag stellen of het deugt en ik durf ook bij een aantal zaken te zeggen: het deugt echt niet".

  Dat bij de behandeling van verblijfsaanvragen de menselijke maat soms ontbreekt, wijt Schaper aan een personeelstekort. Hij zegt dat de IND zich op maatregelen beraadt om schrijnende situaties te voorkomen.

  Pointer is zondag 17 april om 22.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 14 april 2022 @ 08:33
  #84
  reactie op (#83) herman_dad

  Goedemorgen, DUIZENDEN ASIELZOEKERS WACHTEN NOG OP GEZINSHERENIGING MAAR DE PROBLEMEN BIJ DE IND zijn nog te groot daarvoor, nu met alles wat er op hun bord komt....

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG, 03:48

  Duizenden asielzoekers wachten op gezinshereniging door drukte bij IND

  ANP

  Een op de drie aanvragen voor gezinshereniging wordt momenteel buiten de wettelijke termijn van zes maanden afgehandeld. Dat laat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weten op vragen van de NOS.

  Volgens de organisatie zijn er meerdere oorzaken voor de vertraging. Zo kwamen er de afgelopen maanden meer aanvragen binnen dan verwacht. Ook ontstond er door de coronamaatregelen een wachtrij. Het lukte mensen in die periode nauwelijks om het benodigde inreisvisum op te halen bij een Nederlandse ambassade. Nu de maatregelen grotendeels zijn opgeheven, worden alsnog veel aanvragen ingediend.

  Het is niet voor het eerst dat er grote vertragingen zijn bij de IND. Enkele jaren geleden was dat ook al het geval.

  Onrust en wanhoop

  Een asielzoeker met een verblijfsvergunning mag gezinsleden laten overkomen naar Nederland. Het kan dan gaan om een partner, echtgenoot en kinderen. Een aanvraag moet binnen zes maanden worden behandeld.

  Maar volgens Vluchtelingenwerk wachten duizenden statushouders langer dan zes maanden op een besluit en leidt dat tot onrust en wanhoop in asielzoekerscentra. De organisatie wil dat staatssecretaris Van der Burg zo snel mogelijk ingrijpt. "Er is een structureel tekort aan personeel en de procedure voor gezinshereniging is veel te ingewikkeld", zegt een woordvoerder.

  Volgens de organisatie heeft de IND momenteel te weinig ervaren mensen in dienst en moeten de medewerkers die de aanvragen behandelen "snoeihard werken".

  Strenge eisen

  "Vluchtelingen voelen zich vergeten. Ze hebben hun kinderen vaak al langer dan een jaar niet gezien. Elke dag dat ze langer moeten wachten is er één te veel", zegt Vluchtelingenwerk over de situatie in de asielzoekerscentra, waar de statushouders vaak noodgedwongen nog verblijven.

  Wat Vluchtelingenwerk betreft worden er structureel meer mensen aangenomen bij de IND. Ook wil de organisatie dat de "strenge en onrealistische eisen" bij de procedure voor gezinshereniging van tafel gaan. "De afgelopen jaren zijn duizenden afgewezen verzoeken na een bezwaar of tussenkomst van de rechter alsnog ingewilligd. Dat zijn er schrikbarend veel. Dit laat zien dat er iets mis is met de gezinsherenigingsprocedure."

  "Het belang van hereniging van gezinsleden die door de vlucht van elkaar gescheiden zijn is groot", erkent de IND. "Daarom spannen we ons onverminderd hard in om nareisaanvragen zo snel mogelijk af te handelen."

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • zaterdag 12 februari 2022 @ 07:05
  #83
  reactie op (#81) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #79: TOCH TE VROEG GEJUIGD? NU WEER GÉÉN NL PASPOORT? GESOL MET M E N S E N .... Maar verder zonder woorden.. ,,

  TOCH NOG UITZICHT VOOR AANTAL 'PARDONNERS' UIT 2007 DIE PASPOORT KUNNEN KRIJGEN? Als dat zo is dan.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  NOS NIEUWS • BINNENLAND • GISTEREN, 22:26

  Toch geen Nederlands paspoort voor aantal 'generaal-pardonners'

  Kamerleden kregen afgelopen zomer een petitie waarin werd gevraagd om alle generaal-pardonners een paspoort te geven NOS

  Nog steeds lukt het mensen niet om de Nederlandse nationaliteit te bemachtigen, ook al kregen ze in 2007 een verblijfsvergunning via een generaal pardon. Zij krijgen bij de aanvraag om Nederlander te worden, te horen dat er nog twijfels zijn over hun identiteit. Of ze voldoen niet aan de huidige inburgeringseisen. Dit gebeurt ondanks de aanpassing van de regels, die dat zouden moeten verhelpen.

  In 2007 kregen ruim 28.000 migranten in één keer te horen dat ze toch in Nederland mochten blijven. Het ging om mensen die vaak al in de jaren 90 naar Nederland waren gekomen en nog steeds in een asielprocedure zaten. Vanwege nieuwe asielwetgeving kregen zij daarom allemaal een verblijfsvergunning.

  'Tweederangsburgers'

  Maar die verblijfsvergunning gaf niet automatisch recht op het Nederlanderschap. Daarvoor moest de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het overleggen van geboortepapieren. Ruim 8000 van hen is dat niet gelukt. Zij konden geen geldig paspoort of geboorteakte overleggen, bijvoorbeeld omdat ze niet naar hun geboorteland durfden te reizen, of omdat de lokale autoriteiten niet meewerkten.

  Onder anderen misdaadverslaggever Peter R. de Vries riep politici vorig jaar op deze mensen niet langer als "tweederangsburgers" te behandelen. Als ze gewoon in Nederland mogen verblijven, kan het Nederlanderschap hun toch niet worden geweigerd, was de redenering.

  Ook een meerderheid in de Tweede Kamer dwong toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol om aan deze situatie een einde te maken. Er kwam per 1 november een nieuwe regeling om het alsnog mogelijk te maken voor deze groep om Nederlander te worden. De documentatie-eis werd geschrapt en mensen hoeven niet meer verplicht afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Die versoepeling werd eerder in 2021 al ingevoerd voor de ongeveer 2000 minderjarigen uit de groep.

  320 paspoorten verstrekt

  Van de ruim 8000 vergunninghouders die sinds de versoepeling een Nederlands paspoort konden aanvragen, hebben tot 1 januari van dit jaar 1670 mensen dat gedaan. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Daarvan hebben 320 aanvragers inmiddels de Nederlandse nationaliteit.

  Uit de eerste resultaten blijkt ook dat tot nu toe circa tien mensen opnieuw te horen hebben gekregen dat ze toch geen Nederlander kunnen worden. Staatssecretaris voor asielzaken Eric van der Burg vindt dat goed uit te leggen. "Als iemand zegt uit land X te komen en de IND denkt uit land Y, dan is dat een probleem. En dat is in het grootste deel van de afwijzingen het geval", aldus de staatssecretaris.

  Ik constateer dat het mensen nog steeds onmogelijk wordt gemaakt Nederlander te worden

  Vreemdelingenrecht-advocaat Vera Kidjan

  De afwijzingen verbazen vreemdelingenrecht-advocaat Vera Kidjan. Zij vreest dat het niet bij deze tien mensen blijft. Kidjan ziet in haar praktijk de laatste weken meer cliënten die worden afgewezen. "Ik constateer dat het mensen nog steeds onmogelijk wordt gemaakt Nederlander te worden, met name mensen die als kind alleen naar Nederland kwamen. En de ouders van de kinderen die al wel de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Deze mensen worden bijvoorbeeld onder het mom van 'grote twijfel' alsnog afgewezen. Maar dat is nogal een vaag criterium om nu nog weer mee te komen", zegt Kidjan.

  Lange wachttijd bij gemeenten

  Ook Vluchtelingenwerk Nederland krijgt van generaal-pardonners te horen dat zij toch problemen hebben met de aanvraag. Opvallend is dat er van slechts 1670 mensen een naturalisatieverzoek bij de IND ligt. Dat kan te maken hebben met de lange wachttijden bij gemeenten, zegt Evita Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk.

  "Een naturalisatieverzoek moet allereerst in de woonplaats worden aangevraagd. Maar bij gemeenten zijn er lange wachttijden door corona, en doordat er veel aanvragen liggen van Syriërs die na vijf jaar verblijf in Nederland ook kunnen naturaliseren", legt ze uit.

  Wat Vluchtelingenwerk verder opvalt is dat met name oudere mensen niet worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen, of te horen krijgen dat ze geen inburgeringsexamen hebben gedaan. "Veel mensen hebben destijds ontheffing gekregen van de inburgeringseis, omdat ze bijvoorbeeld niet bij machte waren de taal te leren. En dat brengt ze nu in problemen", ziet Bloemheuvel.

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • maandag 23 augustus 2021 @ 00:53
  #82
  reactie op (#81) herman_dad

  Goedemorgen, 'HONDERDEN ASIELKINDEREN' DREIGEN ZONDER OUDERS OP TE GROEIEN? De POLITIEK gaat hier weer tegen ALLE ADVIEZEN IN?  

  Bronnen melden tegen NRC dat demissionair staatssecretaris van Justitie Broekers-Knol de maatregel tegen het advies van de IND-top doordrukt en dat juristen van de immigratiedienst grote twijfels hadden bij de juridische haalbaarheid ervan. De Tweede Kamer is niet over het nieuwe beleid geïnformeerd, schrijft de krant.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  'Honderden asielkinderen dreigen zonder ouders op te moeten groeien'

  Het azc in Ter Apel ANP

  Door nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dreigen honderden asielkinderen in Nederland zonder hun ouders op te moeten groeien. Dat schrijft NRC op basis van IND-stukken die de krant heeft ingezien.

  Het nieuwe beleid heeft betrekking op de gezinshereniging van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Zij gelden sinds november niet langer als alleenstaand, wanneer ze na hun aankomst in Nederland door een ander familielid, zoals een tante of neef, zijn opgevangen. Ze hebben daarom sinds kort, als ze in Nederland mogen blijven, niet automatisch het recht op hereniging met hun ouders, broers en zussen. Volgens NRC worden nu al zo'n 200 kinderen door de regel getroffen.

  Met de nieuwe regel moet een einde worden gemaakt aan het vooruitsturen van minderjarige kinderen door ouders, die zo hopen makkelijker asiel in Nederland te kunnen krijgen. De afgelopen jaren zijn vele duizenden kinderen voor dit doel ingezet, schrijft de krant. Wel daalde het aantal alleenstaande kinderen dat hier asiel aanvroeg de afgelopen jaren sterk: van 3860 in 2015, het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, tot 985 vorig jaar.

  Bronnen melden tegen NRC dat demissionair staatssecretaris van Justitie Broekers-Knol de maatregel tegen het advies van de IND-top doordrukt en dat juristen van de immigratiedienst grote twijfels hadden bij de juridische haalbaarheid ervan. De Tweede Kamer is niet over het nieuwe beleid geïnformeerd, schrijft de krant.

  Deel dit artikel:

  handtekeningafbeelding
 • donderdag 08 juli 2021 @ 01:01
  #81
  reactie op (#79) herman_dad

  Goedemorgen, vervolg #79 TOCH NOG UITZICHT VOOR AANTAL 'PARDONNERS' UIT 2007 DIE PASPOORT KUNNEN KRIJGEN? AAls dat zo is dan.

  Zie en lees verder art. van NOS-NIEUWS Twitter (bron)

  Staatssecretaris Broekers-Knol ANP

  NOS NIEUWS • BINNENLAND •POLITIEK • GISTEREN, 17:41 • AANGEPAST GISTEREN, 18:29

  Meer 'pardonners' uit 2007 kunnen alsnog Nederlander worden

  Zo'n 7000 mensen die in 2007 onder het generaal pardon vielen, kunnen alsnog Nederlander worden. Het gaat om asielzoekers die wel een verblijfsvergunning hebben, maar die tot nu toe niet konden worden genaturaliseerd omdat ze geen paspoort of geboorteakte kunnen laten zien.

  Staatssecretaris Broekers-Knol had die eis onlangs al geschrapt voor mensen die tijdens het generaal pardon in 2007 minderjarig waren. Onder druk van de Tweede Kamer en onder meer VluchtelingenWerk Nederland vervalt nu ook die voorwaarde voor de overige 'pardonners'.

  Gevaar voor openbare orde

  Volgens onderzoek door het WODC, het onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie, is de 'documenteneis' voor nog niet genaturaliseerde pardonners het grootste obstakel om Nederlander te worden. Vaak werken de autoriteiten van het land van herkomst tegen en de betrokkenen zijn dikwijls bang om naar dat land te reizen.

  "Voor mensen voor wie dat geldt, betekent dit in de praktijk dat zij momenteel zeer beperkt perspectief hebben op het Nederlanderschap, terwijl zij hier al meer dan 20 jaar wonen", schrijft de demissionaire staatssecretaris van Justitie aan de Kamer.

  Naar aanleiding van het WODC-onderzoek en op grond van de "specifieke en uitzonderlijke omstandigheden van deze groep" hoeven de betrokkenen voortaan geen paspoort of geboorteakte meer te tonen als ze Nederlander willen worden.

  De overige eisen blijven wel gelden. Een naturalisatieverzoek kan bijvoorbeeld worden afgewezen als iemand een gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

  Vluchtelingenwerk opgelucht

  Vorige week bood Vluchtelingenwerk de Tweede Kamer over deze kwestie een petitie aan. De organisatie wees er toen op dat deze mensen in de praktijk tegen allerlei problemen oplopen en dat ze bijvoorbeeld niet kunnen trouwen of een hypotheek afsluiten.

  Vluchtelingenwerk reageert opgelucht op het besluit van Broekers. "Na jarenlang als tweederangsburger te hebben geleefd, krijgt deze groep nu eindelijk de kans om volwaardig deel uit te maken van de Nederlandse samenleving", zegt de organisatie.

  BEKIJK OOK

  Deel dit artikel:

  Gewijzigd op 2021-07-08 01:02:41
  handtekeningafbeelding